Haalbaarheidsonderzoek & conceptontwikkeling

Ieder project start met een gedegen haalbaarheidsonderzoek en een degelijke conceptontwikkeling. Integrex biedt, op basis van haar ruime inzicht en ervaring maatwerk, van globale quick-scan tot integrale grondexploitatie. Naast een heldere financiële onderbouwing, verrassen wij u met creatieve oplossingen en varianten. Zo nodig vullen wij het haalbaarheidsonderzoek aan met een gevoeligheids- en scenario-analyse.

Integrale Grondexploitatie

Een integrale grondexploitatie omvat alle financiële aspecten van een gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de samenhang tussen de kwaliteit, kosten, opbrengstenniveaus, planning en de invloed daarvan op het projectresultaat. De kosten en opbrengsten worden opgenomen in een liquiditeitsprognose. Een gevoeligheids- en scenario-analyse maken tevens onderdeel uit van een integrale grondexploitatie.

Waardebepaling

Waardebepaling van Vastgoed en Grond is altijd maatwerk. Integrex bepaalt op basis van transparante en onderbouwde parameters bedrijfswaarden van courant en incourant vastgoed, zoals sociale huurwoningen, zorgvastgoed, parkeergarages en leisure. Ook de residuele grondwaarde van een enkel object tot een totale gebiedsontwikkeling wordt door Integrex inzichtelijk gemaakt. Integrex heeft ruime ervaring in binnenstedelijke situaties, maar ook in het landelijk gebied, bijvoorbeeld met Ruimte-voor-Ruimte regelingen.

Financieel projectmanagement

Grote ruimtelijke projecten kennen een grote dynamiek op verschillende speelvelden. Naast het ontwerpproces lopen er RO-procedures, onteigeningen, contractonderhandelingen en de bestuurlijke besluitvorming. Al deze speelvelden hebben invloed op de financiële situatie. In zo’n project is behoefte aan een ervaren en stabiele financieel manager, die kan inspelen op onverwachte situaties en kan ondersteunen in de verschillende besluitvormingsprocessen. Integrex heeft ervaring in zowel binnenstedelijke‑, uitbreidings- als natuurontwikkelingsprojecten.

Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van projectbeheersing. Door een gestructureerde aanpak van inventarisatie, kwantificering en beheersing van de risico’s, kan veel onnodige onrust in het project worden voorkomen, zonder dat dit veel tijd hoeft te kosten. Bestuurders weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijke consequenties zijn van hun besluiten.

Portefeuilleanalyse en ‑management

Vaak is het totaal meer dan de som der delen. Integrex analyseert vastgoed- en ontwikkelingsportefeuilles van zowel private partijen, corporaties als gemeentelijke grondbedrijven. Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge samenhang van objecten en projecten en de gevoeligheid voor interne en externe risico’s.